1920 දී බ්‍රිතාන්‍ය පාලකයන් විසින් අනගාරික ධර්මපාලතුමා නිවාස අඩස්සියේ වසර හතක් සිරකර තබන ලද අවස්ථාවේ ගොඩනඟන ලද ඉන්දියානු මහාබෝධි සමාගමේ මූලස්ථානය වූ ශ්‍රී ධර්මරාජික චේතිය විහාරය අද ලෝක උරුමයක් හැටියට නම් කර ඇත.

සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේගේ ධාතූන් වහන්සේලා

අග්‍රශ්‍රාවක ප්‍රඥාවෙන් අග්‍රීස්වර ධර්ම සේනාධිපති සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේගේ ධාතූන් වහන්සේලා නිදන් කළ ස්ථූපය...